2011. július 22. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója


A mecset jelentőségéről és a mecsetbe járás érdeméről


A mecsetek a legkedvesebb helyek Allah előtt. Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Allah előtt a legkedvesebb helyek a mecsetek, és a legutálatosabbak pedig a piacok”. A mecsetekben az emberek gyakran megemlékeznek Allahról, míg a piacokon kevés az olyan ember, aki emlegeti Allahot, mivel az ott zajló kereskedés és az anyagi javakért való versenyzés elvonja az emberek figyelmét Allahról és a túlvilágról. Allah a mecseteket látogató, az imádkozásukat rendszeresen mecsetekben megtartó emberek számára világosságot, vagyis tisztánlátást és vezetést adományoz, hiszen Ő adja a világmindenség fényét: „Allah az egek és a föld világossága. Az Ő világosságának példázata olyan, mint egy falmélyedés melyben lámpás van, a lámpás üvegben van, az üveg mintha ragyogó égitest lenne. (A lámpás) egy áldott fától, egy olajfától lobban föl, mely nem keleti és nem nyugati, s melynek olaja csaknem világít, noha még nem érte tűz. Világosság a világosságra! Allah azt vezet az Ő világosságához, akit akar! Allah példákat mutat az embereknek, és Allah minden dolgot ismer” (Korán 24: 35) Akik ebben a fényben részesülnek, szilárd és megingathatatlan hitet szereznek és így állandósul életükben az istenszolgálat, mivel az evilági dolgok nem terelik el a figyelmüket arról, ami a leglényegesebb. Allah azt mondja a Koránban: „[Azokban a] házakban, melyek felemelését Allah rendelte el, és azt, hogy megemlíttessen azokban az Ő neve, [ott] magasztalják Őt férfiak reggel és este. Sem a kereskedés, sem az eladás nem tereli el a figyelmüket az Allahról való megemlékezésről, sem az imádkozás megtartásáról, sem a kötelező adomány kiadásáról. Tartanak attól a naptól – melyen a szívek és a szemek össze-vissza forgolódnak – azért, hogy Allah megjutalmazza őket legjobb cselekedeteik szerint, és hogy még annál is többet adjon nekik az Ő kegyéből, hiszen Allah ellátja azt, akit akar, számadás nélkül.”(Korán, 24: 36-38) A világosság nem korlátozódik az evilágra, hiszen a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) dicséretben részesítette azokat, akik sötétedés után is elmennek a mecsetekbe: „Adj örömhírt a sötétben mecsetbe járóknak: a Feltámadás Napján teljes fényben lesznek” Az a muszlim, aki kötődik a mecsethez, Allah jutalmában fog részesülni a Feltámadás napján, amikor hatalmas hőség lesz: „Hétféle embert fog Allah részesíteni az Ő árnyékában, azon a napon, amikor nem lesz más árnyék, csak az Ő árnyéka: „Az igazságos kormányzót; azt a fiatalembert, aki a mindenható és fenséges Allah szolgálatában nőtt fel; azt a férfit, akinek a szíve a mecsetekhez kötődik...” A mecset alapvetően az istentisztelet helye. A mecsetekben a muszlimoknak lehetőségük van közösen végezni az imádkozást, és a közösségben végzett ima 27 fokozattal több jutalmat jelent, mint az egyénileg végzett. Az imádkozás mellett más istenszolgálatot is folytathatunk: Koránt olvashatunk, Allahot emlegethetjük és tanulhatjuk az iszlám vallás tanításait. Emellett a mecsetek a közösségi élet fontos helyszínei is, hiszen lehetőséget adnak a kapcsolattartásra, és a nehéz helyzetbe került testvérinkkel való törődésre, és a jótékonykodásra. Volt, hogy Allah küldötte végignézett az imádkozók sorain, majd észrevette, hogyha valaki hiányzott a testvérei közül, és így értesült arról, hogy kivel mi történt a közösségben. Allah küldötte azt mondta: „[…] és nem gyűlik össze egy csoport ember sem Allah házainak (a mecsetek) egyikében azért, hogy Allah Könyvét recitálják, és egymás között tanulmányozzák, anélkül,hogy rájuk ne szállna a nyugalom, és ne borítaná be őket a könyörület, és ne vennék őket körül az angyalok, és Allah ne említené meg őket azok között, akik Nála vannak (az angyalok között).”