2012. augusztus 24. Pénteki szónoklat – Ahmed seikh szónoklatának összefoglalója

Mit tegyünk Ramadán után?A Ramadán hónap böjtölése hatalmas lehetőség volt számunkra Allah megbocsátásának az elérésére. Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Aki böjtöli Ramadánt hitből fakadóan, és Allah jutalmára számítva, annak meg lesz bocsátva minden korábbi bűne”. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Aki éjjelét imádkozva tölti Ramadánban hitből fakadóan, és Allah jutalmára számítva, annak meg lesz bocsátva minden korábbi bűne”. Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt is mondta: „Aki imádkozva tölti az Elrendelés éjszakáját hittől hajtva és Allah jutalmát várva, Allah megbocsátja neki az addig elkövetett bűneit”. Ramadán hónap böjtölése, éjjeleinek imádkozással töltése, és az Elrendelés éjszakáján való virrasztás, mind-mind kiengesztelést jelentenek a múltban elkövetett bűnökért.

A legnagyobb vesztes az, aki felett úgy telik el a Ramadán, hogy Allah nem bocsátotta meg a vétkeit. Ha valakinek a bűnei Ramadánban nem kerülnek megbocsátásra, a könyörület és a megbocsátás hónapjában, akkor vajon mikor lesznek megbocsátva? Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Nagy veszteség érte azt az embert, aki bár elérte Ramadánt, mégsem bocsáttatott meg neki”.

Véget értek a ramadáni cselekedetek, a böjt, az imádkozva virrasztás, a böjtmegtörés adományának kiadása, a böjtölők etetése és a Korán végigolvasása. A kérdés azonban az, hogy vajon elfogadásra kerültek-e, vagy sem.

Tudnunk kell, hogy ami jót tettünk Ramadán hónapban, csakis akkor kerül elfogadásra, ha istenfélők vagyunk. A tudósok emlékeztetnek minket, hogy a ramadáni cselekedet elfogadásának jele, ha a böjthónap után is folytatjuk a jó cselekedeteket. Allah azt mondta a Koránban: „Allah bizony az istenfélőktől fogadja el [a cselekedeteket]” (Korán 5: 27)

A kegyes elődeink igyekeztek tökéletesíteni a cselekedeteiket, majd pedig törekedtek az elfogadtatásukra, és féltek, hogy elutasításra kerülnek. A Korán rájuk utal a következő ájában: „És akik úgy teszik meg azt, amit tesznek, hogy közben a szívük remeg attól, hogy Urukhoz fognak visszatérni. Ők azok, akik sietnek a jótettekre, és ők a [másokat] megelőzők abban” (Korán 23: 60-61)

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Azok, akik imádkoznak és adakoznak, miközben félnek attól, hogy nem lesz elfogadtatva tőlük”

A kegyes elődeink közül sokan Ramadánt követően hat hónapon át fohászkodtak azért, hogy Allah elfogadja a cselekedeteiket, és majd hat hónapon át azért, hogy megéljék a következő Ramadánt.

A muszlimnak minden istenszolgálatot számon kell tartania, nem csak azokat amelyeket Ramadán alatt véget. Emellett a muszlim ember egész életében az Allahtól való félelem valamint Allah jutalmának remélése között kell, hogy legyen.

Az istenfélelem ugyanis rávezeti a szívet a jótettek elvégzésére, illetve megakadályozza attól, hogy gonoszat tegyen.

Másfelől, Allah jutalmazásába vetett reménye Allah megelégedéséhez és jutalmához vezeti a hívőt, mert ez a tudatállapot a legjobb tettekre serkenti őt, és eltávolítja az ocsmány gaztettektől.

Allah parancsot adott arra, hogy az emberek egyedül Őt féljék, és megtiltotta hogy rajta kívül mást féljenek: „Ez csupán a sátán [műve], aki félelmet kelt [bennetek] a szövetségesei által, hát ne féljétek tőlük, hanem Engem féljetek, ha [valóban] hívők vagytok”. (Korán 3: 175).

A magasságos Allah megígérte annak, aki Őt féli, és félelme visszatartja a tilalmas vágyaktól, és meggátolja az Allah által megszabott törvények megszegésében, hogy a legszebb jutalmazásban fogja részesíteni. A magasságos Allah azt mondta a Koránban: „ám aki fél az Ura előtti megjelenéstől, annak két kert jár” (Korán 55: 46); „Aki pedig fél megjelenni az Ura előtt és visszatartja magát a szeszélytől, annak a Kert a lakhelye” (Korán 79: 40-41) A kegyes elődeinken sokszor eluralkodott az Allahtól való félelem, ami jótettekre sarkallta őket, és remélték Allah könyörületét, ami által javítottak állapotukon, és jóra fordult a helyzetük, és megtisztultak a cselekedeteik.

Testvérem!

Nagy erőfeszítést tettél azért, hogy Ramadán alatt változtass magadon és az Allahhal való kapcsolatodon, ezért meg kellene tartanod ezt a hatalmas eredményt, hogy egy új és jobb időszak kezdődjön az életedben, úgy hogy folytatod a jótetteket, és megmaradsz ezeken a jó cselekedeteken.

Véget ért Ramadán, de az istenszolgálatok ezzel nem érnek véget. A Mindenható Allah ugyanis nem csak a Ramadán Ura, hanem minden hónap Ura, ezért mi Allahot minden időben imádjuk. Allah azt mondta a Koránban: „Szolgáld Uradat, míg el nem jő a bizonyosság”.

Abdul-Fattah Munif, MME