2012. szeptember 28. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

Szónoklat a kíméletességrőlEz a jellemvonás a könyörületesség egyik formája, melyet Allah helyez a szolga szívébe. A magasságos Allah azt mondja a Koránban: „Cselekedj elnézően, parancsold meg a helyénvalót, és fordulj el a tudatlanoktól!” (Korán 7:199). Allah azt mondja a Koránban: „A jó cselekedet nem egyenlő a rosszal. Hárítsd vissza (a gonoszságot) egy szebb cselekedettel, és íme az, aki között és közötted ellenségeskedés volt, most már olyan, mint a közeli barát. Ez csupán azoknak adatik meg, akik türelmesek, és csak azoknak adatik meg, akiknek hatalmas részük van (a jóból)” (Korán 41:34-35) A magasságos Allah azt mondta: „[Ó Mohamed] Allah könyörülete miatt lettél gyengéd velük, ám ha durva beszédű, és keményszívű lettél volna, akkor szétszéledtek volna körülötted”. (Korán 3: 159)

A kíméletességről van szó, a kedves viselkedésről minden ügyben, a dolgok könnyed kezeléséről, és az erőszaktól, a keménységtől és a durvaságtól való tartózkodásról. Ez az a tulajdonság, amely Mohamed prófétát (Allah dicsérje és üdvözítse) jellemezte. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Nem jelenik meg a kíméletesség egy dologban anélkül, hogy ne tenné díszessé, és nem vétetik el egy dologból anélkül, hogy ne csúfítaná meg” (Muszlim). Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) ösztönözte követőit erre a jellemvonásra. Azt mondta: „Bizony Allah kíméletes, és szereti a kíméletességet, és bizony Allah a kíméletességért olyat ad, amit sem az erőszakosságért sem egyébre nem ad meg” (Muszlim).

A muszlim ember kíméletessége, gyengédsége révén lesz távol a Pokol tűzétől. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Tilalmas a Pokol-tűz minden olyanra nézve, aki könnyed, gyengéd, és közel marad az emberekhez” (al-Albání) Aki kíméletes és könyörületes, azt megilleti Allah könyörülete: „A könyörületeseken megkönyörül a Könyörületes. Könyörüljetek meg azokon, akik a Földön vannak, megkönyörül rajtatok az, Aki az égben van!” (Szahíh al-Dzsámi') Kikre terjed ki a kíméletesség az iszlámban?

A családra, a házastársra és a rokonságra: Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Ha Allah jót akar egy ház népével, ellátja őket a kíméletességgel” (Ahmad) Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Kössétek egymás lelkére a nők [iránti jó bánásmódot]. A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „A hívők közül azok a legteljesebb hitűek, akik a legjobb erkölcsűek, a legjobbak közöttetek pedig azok, akik a legjobbak asszonyaikhoz!” (at-Tirmidzí)

A gyermekekre: A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Nincs közöttünk olyan, aki ne lenne könyörületes a kisebbek iránt, és aki ne ismerné a felnőttnek járó megbecsülést” (Ahmed és al-Hákim).

Az alkalmazottakra: A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) arra utasította társait, hogy akinek volt szolgája, annak abból adjon enni, amiből ő maga is eszik, és abból öltöztesse, amit ő maga is visel, valamint hogy te terhelje többel mint amennyit bír.

A megszorult, fizetésképtelenné vált adósokra, akiknek nincs módjuk arra, hogy kiegyenlítsék tartozásukat, és nem szándékosan késlelteti a visszafizetést. Allah azt mondta a Koránban: „Ám ha [adósotok] szorult helyzetben van, akkor adjatok (neki) haladékot, amíg nem lesz könnyebb helyzetben. Ha adakoztok (elengedtek a tartozásból), az jobb számotokra. Bárcsak tudnátok!” (Korán 2: 280) Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Allah könyörüljön meg az elnéző emberen, aki elnéző, amikor elad, elnéző, amikor vásárol és elnéző, amikor adósságot kér vissza” Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Egy előttetek élő férfinek megvolt az elszámoltatása, és nem volt egyetlen jó cselekedete kivéve azt, hogy kereste az emberek társaságát, és miután Allah gazdaggá tette, azt mondogatta ifjú alkalmazottainak: „Legyetek elnézőek a megszorultakkal”. Allah azt mondja: Nekünk nagyobb jogunk van arra, hogy elnézőek legyünk vele, nézzétek hát el őneki” (Muszlim)

A tudatlanokra: Egy alkalommal egy [az iszlámot nem ismerő] beduin férfi vizelt a mecset egyik sarkába, mire a muszlimok kardot rántottak, hogy megbüntessék, ám Allah küldötte azt mondta: „Ne szakítsátok meg a dolgában, hanem mossátok le egy bödön vízzel!”, Majd magához hívta, és azt mondta neki: „Ez a hely nem ilyen cselekményekre való”. Azután elmondta neki az iszlám lényegét, és meghívta az iszlámra. A beduin megnyugodott, és tetszett neki az, amit hallott. Amikor távozott így fohászkodott: Istenem bocsáss meg nekem és Mohamednek egyedül, és senki másnak se! Allah küldötte azt mondta: „Így bizony szűkké tetted azt, mi tágas! (Sok embert kizárnál a megbocsátásból)” (al-Bukhárí)

Az imádkozás vezetőire: Az imádkozás vezetőinek kíméletesnek kell lenniük azokkal, akik mögötte imádkoznak. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Aki vezeti az embereket az imádkozásban, az vegye könnyedebbre, hiszen van közöttük beteg, gyenge és olyan, akinek dolga van”

A nem muszlimokra: Áisára való hivatkozással jegyezték fel, miszerint azt mondta: „A zsidók amikor köszöntek a Prófétának (Allah dicsérje és üdvözítse), azt mondták: Asz-szám alejk! (Halál reád! - ahelyett, hogy azt mondták volna: asszalám alejk - Békesség reád!). Ő így válaszolt: „Reátok”. Áisa ekkor azt mondta: Legyen ti reátok és még Allah átka és haragja is, Ti majmok és disznók fajzatai!”. A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Lassan, ó Áisa!”. Azt mondta neki: Hát nem hallottad, mit mondtak? Azt felelte: „Nem jelenik meg a kíméletesség egy dologban anélkül, hogy ne tenné díszessé ...”

Az állatokra: Allah küldötte nem csak az emberekkel való kedvességet mutatta be az embereknek, hanem arra is megtanította őket, hogy miként kell a levágandó állattal bánni: „Bizony Allah előírta a kíméletességet mindenben, így ha öltök (büntetésként, akkor helyesen végezzétek azt; ha állatot vágtok, akkor helyesen vágjátok le, élesítsétek meg késeiteket, és könnyítsetek leölt állatotokon” (Muszlim)

A kormányzóknak is kíméleteseknek kell lenniük: A fohászban ez áll: „Ó Allah, akire Mohamed közösségének egy ügyét bízták, és nehézséget okozott számukra, annak tedd nehézzé a dolgát”.

A kíméletesség az iszlám ismertetésében: Allah Mózesnek és Áronnak is megemlítette, amikor elküldte őket az egyiptomi fáraóhoz, hogy legyenek vele kíméletesek, hátha hallgat az intésre: „Menjetek ti ketten a fáraóhoz, ő bizony túllépte a határt (hitetlenségével). Mondjatok neki szelíd beszédet, talán hallgat az intésre vagy félelem fogja el” (Korán 20: 43-44)

Abdul-Fattah Munif, MME