2013. január 04. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalójaAz Allahnak való hálaadás és köszönet kifejezése az iszlámbanA hálaadás és köszönet meghatározása az iszlámban:

Allah jeleinek megmutatkozása szolgájának szívében az áhítat és a szeretet formájában; a nyelvén dicséret és beismerés formájában és a végtagjain engedelmesség formájában.

A hálaadás és köszönet jelentősége:

- Allah egyik neve a Koránban: As-Sákir [Hálás, aki meghálálja a jótettet]: „És aki önként tesz jót, akkor Allah bizony Megháláló, Mindentudó” (Korán 2: 158); As-Sakúr [A felettébb Hálás]: „És Allah felettébb Hálás, Béketűrő” (Korán 64: 17)

- A próféták egyik jellemvonása:

Noé (Allah dicsérje és üdvözítse) hálás volt Allah iránt: „Azok leszármazottai, akiket Noéval együtt vittünk, bizony ő hálás szolga volt”. (Korán 17: 3)

Ábrahám (Allah dicsérje és üdvözítse) hálatelt szolga volt: „Bizony, Ibráhím [egymaga] Allahnak engedelmes közösség volt,, hanifként, és nem volt a társítók közül való. Hálás volt az Ő jótéteményeiért, kiválasztotta őt [Allah] és Egyenes útra vezette” (Korán 16: 120-121)

Mohamed (Allah dicsérje és üdvözítse) szintén hálatelt szolgája volt Allahnak. Áisa – Allah legyen elégedett vele – azt mondta: „Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) mindig felkelt éjszaka imádkozni, és addig állt az imában, amíg a lábai teljesen feldagadtak. Egyszer azt kérdeztem tőle: ’Miért teszed ezt, Ó Allah Küldötte, hiszen neked Allah már megbocsátotta minden előző és ezután lévő bűnödet?’ Ő azt felelte: ’Ne legyek hát hálás szolga?’” (al-Bukhári, Muszlim)

A hálaadásra való ösztönzés:

- „És ad nektek mindenből, amit kértek Tőle, és ha meg akarnátok számlálni jótéteményeit, nem tudnátok azokat összeszámolni. Ám az ember bizony megátalkodott az igazságtalanságban és a hitetlenségében.” (Korán 14:34)

- „Vajon nem láttátok-e, hogy Allah szolgálatotokra rendelte azt, ami az egekben és a földön van, és gazdagon részeltetett benneteket látható és rejtett kegyeiben?” (Korán 31:20)

- „Talán nem látják, hogy mi bizony jószágokat teremtettünk nekik, abból, mit kezünk művelt (hatalmunk tanújeleként), s melyeket ők birtokolnak? És alávetettük azokat a számukra, és ezekből kerülnek ki hátasállataik, és ezekből táplálkoznak, és (más) hasznuk is van belőlük és italuk, hát vajon nem adnak hálát?” (Korán 36: 71-73)

- „Emlékezzetek hát meg Rólam, Én is megemlékezek rólatok és adjatok hálát Nekem, és ne tagadjatok meg [Engem]” (Korán 2: 152)

- Allah azt mondta Mózesnek: „Azt mondta: Ó, Mózes! Én téged választottalak ki az emberek fölé (helyezve téged) az üzenetemmel, s a beszédemmel (amelyet hozzád intéztem). Vedd hát, amit adtam neked és tartozz a köszönetet nyilvánítók!” (Korán 7: 144)

- „Ó ti, akik hisztek (Allah egyedüliségében és Mohamed Próféta küldetésében)! Egyetek azokból a jó [táplálékokból], amelyekkel elláttunk benneteket, és legyetek hálásak Allahnak, ha igazán Őt szolgáljátok!” (Korán 2: 172)

A jótétemények meghálásának termései

- A hálaadás kizárólag a hívők jellemvonása. Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Mily csodás a hívő ügye: ha örömteli dolog történik vele, hálát ad, s ezáltal válik jóvá számára, ha pedig csapás éri, türelemmel viseli, és ezáltal válik jóvá számára”

- Allah megelégedésének forrása. Allah azt mondta: „És ha hálásak vagytok, megelégedik azzal a részetekről” (Korán 39: 7) - A gyarapodás és áldás forrása. Allah mondta: „Bizony, ha hálásak vagytok, még több [kegyben] foglak részesíteni titeket” (Korán 14:7)

- Biztonságot nyújt a büntetés elől. „Mire menne Allah a ti gyötrelmetekkel, ha hálásak és hívők vagytok. Allah a Hálás és a Mindentudó!” (Korán 4: 147)

- Hatalmas túlvilági jutalmazáshoz vezet. „És Allah pedig meg fogja jutalmazni azokat, akik hálát adnak” (Korán 3: 144)

Történet:

Abu Huraira (Allah legyen elégedett vele) arról számolt be, hogy hallotta, amint a Próféta (béke legyen vele) azt mesélte: „Volt három ember Izrael népéből: Egy leprás, egy kopasz és egy vak. Egy napon Allah próbára akarta tenni őket, ezért leküldött hozzájuk egy angyalt, aki elment a lepráshoz és megkérdezte: Mit szeretnél a legjobban? A leprás így felelt: „Jó színt, hibátlan bőrt és távolodjon el tőlem az, ami miatt utálatos lettem az emberek szemében.” Az angyal pedig áttörölte őt, és elmúlt a baja, szép színt kapott! Azután azt kérdezte: A vagyonból mi tetszik neked legjobban? Az ember azt felelte: A tevék. (De az is lehet, hogy a tehenet mondta.) És kapott egy vemhes, tíz hónapos nőstény tevét, és az angyal így fohászkodott: Allah áldja meg neked ezt! Azután továbbment a kopasz emberhez, és megkérdezte: Mit szeretnél a legjobban? A kopasz így felelt: „Szép hajat szeretnék és azt, hogy távolodjon el tőlem az, ami miatt utálatos lettem az emberek szemében.” Az angyal áttörölte őt, és elmúlt a baja, szép hajat kapott. Majd azt kérdezte: A vagyonból mi tetszik neked legjobban? Azt mondta: A tehenek. És kapott is egy vemhes tehenet, és az angyal így fohászkodott: Allah áldja meg neked ezt! Azután az angyal továbbment a vak emberhez, és megkérdezte: Mit szeretnél a legjobban? A vak így felelt: „Hogy Allah visszaadja a látásomat, hogy láthassam az embereket.” Az angyal áttörölte őt, és újra látott. Majd megkérdezte tőle: A vagyonból mi tetszik neked legjobban? A birkák – felelte. És kapott egy vemhes birkát, és az angyal így fohászkodott: Allah áldja meg neked ezt!

Az idő múlott, és a három ember jószágai megszaporodtak. Az elsőnek egész völgye lett teli tevével, a másodiknak tehenekkel, a harmadiknak birkákkal. Akkor az angyal ismét eljött ahhoz, aki egykor leprás volt, de most leprás ember képében, s azt mondta neki: „Szegény ember vagyok, s az utazás felemésztette minden pénzemet. Csak Allah kegyelmén, ezután pedig a te segítségeden múlik, hogy célba érek-e. Arra kérlek hát Allah nevében, akitől a szép színed, a hibátlan bőrödet és nagy vagyonodat kaptad, hogy adj nekem egy tevét, amellyel célhoz érhetek.” De az ember azt felelte neki: „Sok adósságom van.” Az angyal így folytatta: „Úgy tűnik, felismerlek én téged. Nem leprás voltál te, akitől az emberek undorodtak, s szegény ember, aki Allah kegyelméből szerzett vagyont?” „Dehogy. Nagy tisztességben örököltem ezt a vagyont nagy tisztességű rokonaimtól” – mondta az ember. És az angyal azt mondta: „Ha hazudsz, állítsa vissza Allah a kegyelme előtti állapotot!” És elment az angyal az egykor kopasz emberhez is, de most kopasz ember képében. Ugyanazt mondta neki, mint a hajdanvolt leprás embernek és hasonló választ is kapott. Neki is azt mondta végül az angyal: „Ha hazudsz, állítsa vissza Allah a kegyelme előtti állapotot!” Aztán elment ahhoz az emberhez, aki egykor vak volt, és azt mondta neki: „Szegény ember vagyok, s az utazás felemésztette minden pénzemet. Csak Allah kegyelmén, ezután pedig a te segítségeden múlik, hogy célba érek-e. Arra kérlek hát Allah nevében, aki visszaadta a látásodat, és akitől vagyonodat kaptad, hogy adj nekem egy birkát, melynek árából célhoz érhetek.” Az ember pedig így válaszolt: „Valóban vak voltam én, és Allah adta vissza a látásomat. Ezért hát azt mondom neked, vigyél bármit, amit akarsz, és bármennyit, Allah nevére mondom, soha nem fogom számon kérni rajtad, mert Allah nevéért adom!” Az angyal pedig így felelt: „Tartsd meg a vagyonodat, mert nem volt ez más, mint próbatétel. Allah elégedett veled, és megharagudott a társaidra.” (al-Bukhári, Muszlim).

Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Ne felejtsd el azt mondani minden imádkozást követően: 'Ó, Allah! Segíts nekem abban, hogy megemlékezzek Rólad, hálát adjak Neked, és jól szolgáljalak!” (Abú Dáúd, an-Naszái)

Abdul-Fattah Munif, MME