A Könyörületes és Irgalmas Allah nevével

Az Áldozati ünnep (Eid al-adhá) szónoklatának összefoglalójaAllahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lá iláha ill Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ua lilláhil hamd (Allah a legnagyobb, Allah a legnagyobb, nincs más [jogosan imádható] istenség, kivéve Allah. Allah a legnagyobb, Allah a legnagyobb, és Allahnak jár a hálatelt dicsőítés!)

Ó, muszlimok!

Első témánk az egyistenhit. Az egyistenhit a zarándoklat számtalan mozzanatában megmutatkozik, például a zarándokok által ismételgetett Telbija szövegében: „Lebbejk Allahumma, lebbejk” (Eljöttem a hívásodra Ó Istenem! Igen, eljöttem a hívásodra! Eljöttem a hívásodra, nincsen társad! Igen! Eljöttem a hívásodra! Bizony Tied a hálatelt dicsőítés, a jótétemény, és a királyi uralom, nincs Tenéked társad!”. Az egyistenhit megmutatkozik a zarándokok két mozdulatsoros imádkozásában, melyet a Ká'ba körbejárását követően végeznek, és amelyben elolvassák a Koránból a 109. és a 112. szúrát. Továbbá megmutatkozik a legjobb fohászban, amely az Arafa napján mondott fohász: Nincs más [jogosan imádható] istenség, kivéve Allah. Egyedül Ő, nincs Neki társa, Övé a királyi uralom, Övé a hálatelt dicsőítés, és Neki mindenek felett hatalma van!) A Mindenható és Fenséges Allah, amikor megmutatta Ábrahámnak (Allah dicsérje és üdvözítse), hogy hová építsék a Házat, arra utasította, hogy ne tegyen Allah mellé társat. Allah azt mondta a Koránban: „És [említsd meg azt], amikor Ábrahámnak megmutattuk a Ház helyét, [és arra utasítottuk,] hogy: „Ne állíts mellém semmit társként, és tisztítsd meg a Házamat azok számára, akik elvégzik a körbejárást [a Ká'ba körül], akik [imádkozva] állnak, és akik meghajolnak és földre borulnak”. (Korán 22:26) Az egyistenhit céljából épült Allah háza, hogy kizárólag Őt szolgálják, és ezért amikor a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) bement Mekkába hódítóként, szétzúzta a bálványokat a Ká'ba körül, és elsőként a legnagyobbat, Hubal-t, miközben azt ismételgette, hogy „És mondd eljött az igazság, és elenyészett a hamisság, bizony a hamisság mindig elenyésző” (Korán 17: 81). Ez a próféták útja, hiszen nincs olyan próféta, vagy küldött, aki ne ösztönözte volna népét az egyistenhitre, és ne tiltotta volna meg nekik a társítást. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta Muádh-nak: „Tudod-e mi Allah joga a szolgáival szemben, és mi a szolgák joga Allahhal szemben?” Azt felelte: Allah és küldötte jobban tudják! Azt mondta: „Allah joga szolgáival szemben, hogy szolgálják Őt, és ne tegyenek mellé társat, és a szolgák joga Allahhal szemben, hogy nem bünteti meg azt, aki nem állít társat mellé”

Második témánk a család és a gyermekek Allah így szólt a Koránban: „Ó ti, akik hisztek! Óvjátok meg magatokat és családotokat olyan Tűztől, melynek tüzelője az emberek és a kövek, amelyek felett kemény, szigorú angyalok állnak…” (Korán 66:6) Allah Küldötte azt is mondta: „Mindannyian pásztorok vagytok, és mindannyian felelősek vagytok nyájatokért. A vezető is pásztor, a férfi is pásztor házanépe számára, az asszony is pásztor férjének háza és gyermekei számára. Így mindannyian pásztorok vagytok, és mindannyian felelősek vagytok nyájatokért!” (al-Bukhári, Muszlim) A szülők arra vágynak, hogy fiú és leánygyermekeik jóravalókká váljanak, ami egy hatalmas kegy Allahtól. Mily csodás ajándék az, ha a szülő megelégedést lelhet jóravaló gyermekeiben! A jóságos és szófogadó gyermek az élet örömét és boldogságát jelenti a szülők számára. A próféták fohászkodtak Allahhoz, hogy a leszármazottaik jóságosak legyenek. Ábrahám próféta (Allah üdvözítse) azt mondta: „Uram, tégy engem az imádkozást megtartók közé, és a leszármazottaimat is. Urunk! Fogadd el a fohászomat!” (Korán 14: 40); Zakariás próféta így szólt: „Uram, ajándékozz meg engem Tőled való jólelkű leszármazottakkal! Bizony te meghallgatod a fohászt”. (Korán 3: 38); A hívők is ekképpen fohászkodnak: „Urunk! Adj nekünk házastársainkban és leszármazottainkban elégedettséget és tégy minket az istenfélők vezetőivé” (Korán 25: 74) A gyermekek jóravalósága elsősorban a szülőktől látott jó példától függ. Az a szülő, akitől a gyermek istenfélelmet lát, és azt látja, hogy rendszeresen imádkozik, az a gyermek istenfélő és rendszeresen imádkozó lesz. Allah megemlíti, mit mondott Lukmán, a bölcs ember az ő fiának: „És [emlékezz arra] amikor Lukmán azt mondta az ő fiának, miközben intette: Ó, fiam! Ne állíts társakat Allahnak! Bizony, a társak állítása hatalmas bűn. Fiacskám, tartsd meg az imádkozást, tégy felszólítást a helyénvalóra, és óva intést az elvetendőtől, és légy türelmes azzal kapcsolatban, ami ér téged! Bizony ezek az eltökéltséget [követelő] dolgok közé tartoznak” (Korán 31: 17)

Harmadik témánk a példamutatás Ó, muszlimok! Ti az iszlám nagykövetei és az iszlámra hívók vagytok ebben az országban, beszédetekkel, cselekedeteitekkel és minden mozdulatotokkal. Ez a legnagyobb megtiszteltetés, ami csak létezhet, ezért a lehető legjobb módon kellene eleget tenni e feladatnak. Allah így szólt a Koránban: „És ki szebb beszédű annál, aki Allahhoz hív [másokat], és jót cselekszik, és azt mondja: én a muszlimok közé tartozom?” (Korán 41: 33). Allah azt is mondta: „Mondd, [ó Mohamed], ez az én utam, Allahhoz hívok tudás alapján, én és azok, akik engem követnek” (Korán 12: 108). Allah így szólt: „A hívő férfiak és a hívő nők egymás pártfogói, felszólítanak a helyénvalóra és óva intenek az elvetendőtől, és megtartják az imádkozást és megadják az alamizsnát (kötelező adományt), és engedelmeskednek Allahnak és a Küldöttének. Azok iránt Allah irgalmat fog gyakorolni. Bizony, Allah Mindenható, Bölcs” (Korán 9: 71). Allah azt mondta: „Ti vagytok a legjobb közösség, mely az emberek számára előhozatott, megparancsoljátok a helyénvalót, megtiltjátok az elvetendőt, és hisztek Allahban” (Korán 3:110). Legyünk hát olyan követei az iszlám világközösségnek, akik a jóság, a könyörület és a békesség forrásai, legyen szó beszédről, tettekről, viselkedésről és gyakorlatról!

Támogassuk az iszlám központokat, amelyek az iszlám ismertetésének feladatát látják el!

Végezetül, álljunk ki a Szíriában súlyos megpróbáltatáson keresztülmenő testvéreink mellett fohászainkkal, és támogassuk őket vagyonunk által, és mindennel, amivel csak tudunk!

Magyarországi Muszlimok Egyháza, BUDAPEST MECSET Seikh Fares Ali Malek al-Qudaimi 2012.10.26/1433.12.10

Megjegyzés: Amikor az ünnepnap péntekre esik, akkor kivételes szabály lép érvénybe: a Pénteki ima nem kötelező azoknak, akik jelen vannak az Eid (ünnepi) imádkozáson. A mecsetek imámjainak kötelező megtartaniuk a Pénteki imádkozást. Allah küldöttének (Allah dicsérje és üdvözítse) idején is történt ilyen eset. Abú Hurajra azt mondta, hogy Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) így szólt: „A mai napon két ünnep esett egybe, ezért aki akarja, számára ez (vagyis az ünnepi imádkozás) kiváltja a pénteki imát, azonban mi megtartjuk a Pénteki imát”. (Abú Dáúd és Ibn Mádzsah jegyezte fel). Aki nem jelenik meg a Pénteki imán, annak Dhuhr (déli) imádkozást kell végeznie.