2012. augusztus 03.Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalójaAz iszlám harmadik pillére: a zakát-adomány (a kötelező alamizsna)

A magasságos Allah előírta a Koránban a kötelező alamizsna kiadását. Összesen 82 ájában említette együtt a kötelező imádkozást és az alamizsnát. A magasságos Allah azt mondta: „Tartsátok meg az imádkozást, adjátok meg az alamizsnát, és engedelmeskedjetek a Küldöttnek, talán könyörületre leltek!” (Korán 24: 56)

Allah a következő parancsot adta adakozással kapcsolatban: „Ó ti hívők! Adakozzatok azokból a jó dolgokból, amiket szereztetek, és abból amit sarjasztottunk nektek a földből! S ne a rosszat szánjátok arra, hogy eladakozzátok, miközben ti magatok sem vennétek el, csak úgy, ha behunyjátok a szemeteket. S tudjátok meg, hogy Allah Gazdag és dicséretre méltó. A sátán a szegénységet ígéri nektek, és az erkölcstelenségre szólít fel titeket. Ám Allah Tőle származó megbocsátást és kegyet ígér nektek. És Allah Bőségesen Adományozó, Mindentudó” (Korán 2: 267-268)

A Szunnában is találunk bizonyítékot arra, hogy az adakozás kötelező. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Az iszlám öt dologra épült: annak tanúsítására, hogy nincs más isten kivéve Allah, és hogy Mohamed Allah küldötte, az imádkozás betartására, az alamizsna megadására, a (mekkai) Házhoz való zarándoklatra, és Ramadán böjtölésére.” (al-Bukhári, Muszlim).

Allah a hívők jellemvonásai között az elsők között említette meg az adakozást, amelyért jutalmazásul boldogulásra és sikerre lelnek az evilágon és a túlvilágon: „Bizony, a hívők boldogulnak, akik az imádkozásukban áhítatosak,és akik elfordulnak a fecsegéstől, és akik megadják az alamizsnát” (Korán 23: 1-4)

A Korán elején, a 2. szúrában is olvashatunk az adakozásról, mint az istenfélők egyik fő jellemvonásáról: „Allah, a Könyörületes és Irgalmas nevében. Alif-lám-mím. Ez az Írás [a Korán], melyhez nem fér kétség, útmutatás az istenfélőknek, akik hisznek a rejtett dolgokban, megtartják az imádkozást, és adakoznak abból, amivel elláttuk őket” (Korán 2: 1-3)

A muszlim egyedül Allah megelégedéséért adakozik, és teljes bizonyossága van afelől, hogy adakozása által Allah megáldja már az evilágon is. Allah azt mondta a Koránban: „És amire kamat gyanánt szert tettetek, hogy gyarapodjon (számotokra) az emberek vagyonában, az nem gyarapodik Allahnál, ám ami alamizsnát adtatok, amellyel Allah arcát óhajtjátok, hát ők azok, akik a többszörösét érik el”. (Korán 30: 39)

A muszlim amikor adakozik, Allah kiárasztja rá könyörületét: „És az könyörületem átfog minden dolgot, s azoknak fogom megírni, akik istenfélők és megadják az alamizsnát, és akik hisznek ájáinkban” (Korán 7: 156)

A muszlim ember meg van győződve arról, hogy amit Allah útján költ az evilágon, annak a többszörösét fogja viszontlátni a túlvilágon: „Azok, akik javaikat Allah Útján költik el, olyanok, mint egy gabonaszem [ültetői], amely hét kalászt hozott, s minden egyes kalászban száz mag van. S Allah [ezt] megtöbbszörözi annak, akinek akarja. És Allah Bőségesen Adományozó, Mindentudó” (Korán 2: 261)

Allah az adakozót megbocsátásában fogja részesíti: „Ha nyilvánossá teszitek az adományokat, az dicséretes dolog. Ám ha titokban tartjátok, és a szegényeknek adjátok, akkor az jobb nektek. És (ez) jóvátesz valamennyit a rossz tetteitekből. És Allah jól ismeri mindazt, amit tesztek [...] És bármi jót adakoztok, az magatok hasznára válik, és [a hívők] nem adakoznak, csak úgy, hogy Allah orcáját (megelégedését) keresik általa. És ami jót adakoztok, teljes mértékben visszakapjátok, és nem szenvedtek igazságtalanságot. (Korán 2: 271-272)

Ha azonban az ember fukarkodik, és visszatartja kezét az adakozástól, akkor Allah próbára fogja őt tenni az evilágon azzal, hogy csökkenteni fogja a vagyonát, vagy azzal, hogy tönkremegy a vagyona. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) így szólt: „Minden nap, amely az emberekre virrad, két angyal jön le, az egyik azt mondja: Istenem, kárpótold azt, aki adakozik, a másik pedig azt mondja: Istenem, tedd tönkre azt, aki visszatart (szűkmarkú)”

Allah túlvilági büntetéssel fenyegeti azokat, akik nem adják meg a szegényeknek a nekik járó alamizsnát. A magasztos Allah azt mondta: „És azok, akik felhalmozzák az aranyat és az ezüstöt, és nem költik el Allah útján, azoknak adj örömhírt fájdalmas gyötrelemről. Azon a napon, amikor felhevíttetnek (a felhalmozott kincsek) a Gyehenna tüzében, és homlokukat, oldalukat és hátukat bélyegzik meg azokkal [az lesz mondva nekik:] Ezt halmoztátok fel magatoknak, ízleljétek hát meg azt mit felhalmoztatok” (Korán 9: 34)

A kötelező adományokat a mecsetek támogatására is lehet fordítani, hiszen az is az Allah útján való adakozáshoz tartozik: „Az adományok csupán a szegényeket illetik meg, és a szűkölködőket, s azokat, akik érte munkálkodnak (beszedik), s azokat, akiknek szívét barátságra kell hangolni, a rabszolgákat, az adósokat, és Allah Útján, és az úton lévőt. Allah törvényi elrendelése ez! Allah mindent Tudó és Bölcs!” (Korán 9:60)

Abdul-Fattah Munif, MME