2011. december 16. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója


A hittestvériség jelentősége az iszlámban


A hittestvériség Allahtól származó kegy, amely érzületet Allah helyezi szolgáinak szívébe.
- A hittestvériség Allah kegye: A magasságos Allah így szólt a Koránban: „Ragaszkodjatok Allah kötelékéhez (a Koránhoz) mindannyian, és ne szakadjatok szét (csoportokra)! És emlékezettek Allah jótéteményére, amiben részesített titeket: Amikor egymás ellenségei voltatok, majd összehangolta a szíveteket, és a jótéteménye révén testvérek lettetek. A Tűz gödrének a szélén voltatok, és Ő megmentett titeket attól. Ekképpen teszi Allah világossá nektek a jeleit, hátha [az igaz] útra leltek.” (Korán 3: 103)
- A hit velejárója: „Bizony a hívők nem mások, mint egymás testvérei!” (Korán 49: 10) Allah küldötte azt mondta: „Nem teljes hitű az közületek, amíg nem szereti azt testvérének, amit saját magának szeret” (al-Bukhárí és Muszlim).
- Allah fényben részesíti a hittestvéreket: „Allah szolgái között vannak olyan emberek, akik se nem próféták se nem mártírok, a próféták és a mártírok mégis vágyódni fognak a Feltámadás napján az ő helyükre a Mindenható és Fenséges Allahnál”. Azt mondták: Ó Allah küldötte, mondd el nekünk, kik ők!” Azt mondta: „Olyan emberek, akik Allah lelkében (szeretetében) szeretik egymást, nem köti egymáshoz őket rokoni szál, sem olyan vagyon, amelyet egymásnak adnak. Allahra esküszöm, hogy arcuk fényes lesz, és fényben járnak, nem félnek, amikor az emberek félnek, és nem szomorkodnak, amikor az emberek szomorkodnak” majd ezt recitálta: „Bizony Allah közeli szolgáin nem lesz úrrá a félelem, ők nem fognak szomorkodni. Akik hittek és istenfélők voltak. Nekik örömhír jár az evilágon és a túlvilágon, Allah szavai (ígéretei) nem megváltoztathatók. Ez a hatalmas győzelem” (Korán 10: 62- 64).
- Allah azt mondja a Feltámadás napján egy szent hadísz szerint: „Hol vannak azok, akik az Én fenségemben szerették egymást? A mai napon az árnyékomba veszem őket, azon a napon, amelyen nincs más árnyék, csak az Én árnyékom [Allah trónjának árnyéka, amit a szolgáinak teremtett].” (Hadísz Kudszí – Muszlim jegyezte fel).
- Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: Hét féle ember lesz, akiket Allah árnyékban részesít, az árnyékából, azon a napon amikor nem lesz árnyék, csakis az ő árnyéka: „Egy igazságos vezető (kormányzó), és egy fiatalember, aki a Mindenható és Fenséges Allah szolgálatában nőtt fel, és egy férfi akinek a szíve a mecsetekhez kötődik, és két férfi, akik Allahban szerették meg egymást, Őérte gyűlnek össze és Őérte válnak el egymástól, és egy férfi akit magához hívott egy szépséges asszony, ám azt mondta: Én bizony félem Allahot, valamint egy férfi, aki úgy adakozott, hogy nem tudta a bal keze, mit adott a jobb keze, és egy férfi, aki megemlékezett Allahról egyedüllétében, s megeredtek a könnyei” (al-Bukhárí és Muszlim).
- A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Meglátogatta egy férfi a hittestvérét egy másik településen, a magasságos Allah pedig egy angyalt helyezett útjára, hogy szemmel tartsa. Amikor találkozott vele, azt kérdezte tőle: Merre tartasz? Azt felelte: Ebben a faluban élő testvéremet keresem fel. Azt kérdezte tőle: Van valamilyen kegye veled szemben, amit viszonozni kívánsz neki? Azt felelte: Nem, csupán megszerettem őt a magasságos Allahban. Azt mondta az angyal: Én bizony Allah küldötte vagyok, akit azzal küldött hozzád, hogy (tudd): Allah szeret téged, ahogyan te is megszeretted testvéred Őbenne” (Muszlim).
- Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Van három dolog, amelyek ha jelen vannak valakiben, rátalál a hit édességére: hogy Allah és Küldötte iránt nagyobb szeretetet érezzen, mint rajtuk kívül más iránt; hogy ne szerressen egy embert másért, csakis Allahban; hogy ugyanúgy gyűlölje a hitetlenségbe való visszatérést, miután Allah kimentette abból, mint ahogyan gyűlöli azt, hogy a Tűzbe vettessen” (al-Bukhári, Muszlim)
Milyenek legyenek a hittestvérek egymás iránt?
Allah küldötte azt mondta: „A hívők egymás iránti szeretetükben, könyörületességükben és együttérzésükben hasonlatosak az egész testhez, amelynek ha panaszkodik egy része, a többi testrész válaszol arra lázzal és virrasztással”
- Allahért szeretni és Allahban érezni nemtetszést. Allah küldötte azt mondta: „Aki a Mindenható és Fenséges Allahért szeret, és a Mindenható és Fenséges Allahért gyűlöl, Allahért ad, és Allahért tart vissza, annak teljes a hite” (Abú Dáúd)
- A hívő nem érez testvére iránt gyűlöletet, utálatot vagy irigységet. Allah küldötte azt mondta: Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Ne irigykedjetek egymásra! Ne verjétek fel az árakat egymás becsapására! Ne gyűlölködjetek egymással! Ne fordítsatok hátat egymásnak! Ne adjon el egyikőtök sem, a másik adásvétele ellenében. Legyetek Allah szolgáiként testvérek! A muszlim testvére a muszlimnak. Nem igazságtalan vele szemben; és nem hagyja cserben; és nem veti meg. Az istenfélelem itt van - közben háromszor a mellére mutatott - elég a gonoszsághoz egy személy részéről az, hogy ha lenézi muszlim testvérét. Minden muszlim számára tiltott a másik muszlim vére, vagyona, és hírneve” (Muszlim).
- Allah így szólt a Koránban: „Akik őutánuk jöttek, azt mondják: "Urunk! Bocsáss meg nekünk és testvéreinknek, akik megelőztek bennünket a hitben és ne támassz gyűlöletet a szívünkben azok ellen, akik hisznek. Urunk! Te jóságos és irgalmas vagy!” (Korán 59: 10)
- Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta társainak: „Egy olyan ember fog elmenni előttetek, aki a Paradicsom lakói közül való.” Ekkor elment előttük egy férfi az anszárok (a medinai muszlimok) közül, akinek a szakálláról még csöpögött a szertartásos mosdáshoz használt víz, saruját pedig bal kezében tartotta. Másnap a Próféta elmondta ugyanazt, és ugyanaz a férfi ment el előttük, mint az első alkalommal. Harmadnap, megint csak azt mondta a Próféta, amit korábban mondott, a férfi pedig az első állapotához hasonlóan ment el előttük. Amikor felállt a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse), Abdullah ibn Amr ibn Al-’Ász követte a férfit, és azt mondta neki: Összevesztem apámmal, és megesküdtem, hogy három napig nem megyek be hozzá. Ezért ha úgy gondolod, hogy elszállásolnál engem magadnál, amíg le nem telik a három éjszaka, akkor tedd meg. A férfi beleegyezett ebbe. [Abdullah a három nap alatt nem tapasztalt különleges cselekedetet a férfitől]. Abdullah azt mondta neki: Nem láttalak nagy dolgot tenni. Akkor mégis mivel érted el azt, amit Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) mondott? Azt felelte a férfi: Nincs más, mint amit láttál! Ám amikor Abdullah elindult, visszahívta magához a férfi, és azt mondta: Nincs más, mint amit láttál, kivéve, hogy egyetlen muszlim felé sem érzek lelkemben csalárdságot, és nem irigylek senkitől semmi jót, amit Allah adott neki! Abdullah erre azt mondta: Ezzel érted el azt, és ez az, amire mi nem vagyunk képesek. (Ahmad, al-Naszái)
- Segítségnyújtás a világi dolgokban is. Ibn Omarról maradt fenn. miszerint egy férfi ment a Prófétához (Allah dicsérje és üdvözítse), majd azt mondta neki: Ó Allah küldötte, az emberek közül ki a legkedvesebb Allah előtt, és a cselekedetek közül melyek a legkedvesebbek? Azt mondta Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse): „Az emberek közül a legkedvesebb Allah előtt azok, akik a leghasznosabbak az embereknek, és a cselekedetek közül a legkedvesebbek: az örömszerzés egy muszlim testvérnek, vagy egy szorongatott helyzetből kisegíteni őt, vagy a tartozását kiegyenlíteni, vagy éhségét csillapítani. Kedvesebb számomra muszlim testvéremnek segíteni egy ügyében, mint az hogy a mecsetemben elvonuljak egy hónapon át”
- Allah küldötte azt mondta: „Bizony, a muszlimnak testvére felé hat teljesítendő kötelessége van, ha egyet is kihagy ezek közül, akkor egy testvére iránti jogos követelményt hagy ki: Köszönti ha találkozik vele; elfogadja meghívását, ha meghívja; ha tüsszent, akkor fohászkodik érte; meglátogatja, ha megbetegszik; és megjelenik temetésén, ha meghal; és ellátja tanáccsal, ha tanácsot kér tőle.” (al-Bukhárí)
- Allah küldötte azt mondta: „A muszlim muszlimnak testvére, nem igazságtalan vele, s nem hagyja cserben. Aki eljár testvérének dolgában, annak Allah is eljár a dolgában, aki pedig valami csapást hárít el egy muszlimról, arról Allah is elhárít egy csapást a Feltámadás napjának csapásai közül. Aki elleplez egy muszlimot, azt Allah is elfogja leplezni a Feltámadás napján” (al-Bukhárí és Muszlim).
Abdul-Fattah Munif, MME