2013. július 19. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalójaRamadán az erkölcs iskolájaA böjtölés az erkölcs javításának eszköze. Allah azt mondja a Koránban: „Ó ti, akik hisztek! Előíratott számotokra a böjtölés, ahogyan előíratott azok számára is, akik előttetek [éltek], hátha istenfélők lesztek” (Korán 2: 183). A böjt eredménye tehát az istenfélelem megvalósítása és gyakorlása.

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Aki nem hagyja el a hazug beszédet és a hamis cselekedetet, nos Allahnak nincs szüksége arra, hogy az elhagyja ételét és italát.” (al-Bukhári, Abu Dáúd, at-Tirmidhi, an-Naszái)

Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Ha vala-melyikőtök böjtnapot tart, akkor ne beszéljen csúnyán, ne kiabáljon veszekedve, és ha valaki szidja őt, vagy verekedni akar vele, akkor mondja: „Én böjtölök”. (al-Bukhári, Muszlim)

A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) társa, Dzsábir azt mondta: „Ha böjtölsz, akkor veled együtt böjtöljön a hallásod és a látásod is, és a nyelved is tartózkodjon a hazugságtól és a tilalmaktól és a szomszéd inzultálásától. Legyen rajtad békesség és komolyság amely napon böjtölsz. Ne tedd egyenlővé a böjtölő napodat azzal a nappal, melyen nem böjtölsz”

A jó erkölcs kiemelkedő helyet foglal el az iszlámban. Allah Küldöttének (Allah dicsérje és üdvözítse) fohászai közé tartozott a következő: „Istenem, ahogy széppé tetted a külső megjelenésem, úgy tedd széppé az erkölcsömet is!” (Ibn Hibban). A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) ezt kérte Allahtól annak ellenére, hogy a Magasságos Allah azt mondta róla a Koránban: „Bizony, te nagyszerű erkölccsel bírsz!” (Korán, 68:4)

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Bizony, csupán azért küldettem el, hogy teljessé tegyem a jó erkölcsöt!” A vallásosság nem teljes a jó erkölcs nélkül. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „A legjobbak közé tartozik az közületek, aki a legjobb köztetek az erkölcsét tekintve”. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „A hívők közül azok a legteljesebb hitűek, akiknek a legjobb az erkölcsük”

Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta a házasság feltételeiről: „Ha olyan jön el hozzátok, akinek meg vagytok elégedve a vallásosságával és az erkölcsösségével, akkor házasítsátok meg, máskülönben viszály és nagy romlás következik be”.

A mindenható Allah sok esetben említette meg az istenszolgálatokkal együtt a jó erkölcsöt: „Bizony, a hívők boldogulnak, akik az imádkozásukban áhítatosak,és akik elfordulnak a fecsegéstől, és akik megadják az alamizsnát” (Korán 23: 1-4)

Allah azt is mondja a Koránban: „És versengve siessetek Uratok megbocsátásához és a Paradicsomhoz, melynek szélessége olyan, mint egek és a föld [együtt], amely elő van készítve az istenfélők számára, akik adakoznak jólétben és bajban, és akik visszafogják haragjukat, és elnézőek az emberekkel. Allah szereti a helyesen cselekvőket” (Korán 3:133-134)

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta egy alkalommal társainak: „Tudjátok ki a csődbe jutó?” Azt felelték: Az a csődbe jutó, akinek se pénze, se holmija. Allah küldötte azonban így szólt: „Az a csődbe jutó a nemzetemből, aki a Feltámadás napjára imádkozással, böjtöléssel és adakozással érkezik, de közben ezt megsértette, azt megrágalmazta, emennek a vagyonát habzsolta fel, amannak a vérét ontotta ki, a harmadikat pedig megverte…” (Muszlim)

Az a muszlim lesz Allah küldöttéhez a legközelebbi helyen a mennyei Kertben, aki a legszebb erkölcsű. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) így szólt: „Azok a legszeretettebbek számomra közületek és a legközelebbi helyen lévők énhozzám a Feltámadás napján, akik a legszebb erkölcsűek köztetek”.

Abdul-Fattah Munif, MME