2012. február 17. Pénteki szónoklat – Abdulghani Testvérünk szónoklatának összefoglalójaAz együttműködés fajtái az iszlámban1. Az együttműködés Allah küldöttével (Allah dicsérje és üdvözítse) A magasságos Allah így szólt: „Ó ti, akik hisztek, legyetek istenfélők, és higgyetek küldöttében, kétszeres részt fog nektek adni a könyörületéből, és világosságot ad számotokra, amely által járhattok, és megbocsát nektek. Allah Megbocsátó, Irgalmas” (Korán 57: 28) Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Ó Abbász, Allah küldöttének nagybátyja, ó Fátimah, Mohamed leánya! Mentsétek magatokat a Pokol tüzétől, én semmiben sem vagyok hasznotokra Allahnál” (Muszlim); „Nehogy a származásotokkal hozakodjatok elő, míg az emberek a tetteikkel!” (Ahmad); „Akit a cselekedetei hátráltatnak, azt a származása nem fogja előre vinni” (Ahmad) Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) így szólt: Az egész [muszlim] közösségem bejut a Paradicsomba, kivéve az, aki visszautasítja” Erre a társai megkérdezték: „Ki utasítaná vissza?” A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) így válaszolt: „Aki engedelmeskedik nekem, az bejut a Paradicsomba. Aki nem engedelmeskedik nekem, az visszautasítja” (al-Bukhári) Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) a következő hasonlattal élt: „Én és ti hasonlatosak vagyunk ahhoz a férfihez, aki tüzet gyújtott, a szöcskék és lepkék pedig elkezdtek beleesni, miközben [a férfi] elhessegeti őket attól. Én a derekatoknál fogva próbállak visszatartani benneteket a Pokol tüzétől, ti pedig kicsúsztok a szorításomból.” (Muszlim) A magasságos Allah azt mondta: „Mohamed Allah küldötte. Akik vele tartanak, azok szigorúak a hitetlenekkel szemben és könyörületesek egymáshoz. Látod őket, amint meghajolnak és leborulnak, Allahtól való kegyet és az Ő megelégedését áhítozva. Az ő ismertetőjelük az orcájukon van, a leborulás nyomától. Ez az ő példázatuk a Tórában, és ez az Evangéliumban: Olyanok ők, mint egy vetőmag, amely kihozza hajtását, aztán megerősíti azt, aztán megvastagszik, és egyenesen áll a szárán, a szántóvetők csodájára járnak, hogy Ő feldühíthesse ezáltal a hitetleneket. Allah megbocsátást és óriási fizetséget ígért azoknak közöttük, akik hisznek és jótetteket cselekszenek”. (Korán: 48:29)

2. Az együttműködés a jelenlévő hittestvérekkel

A magasságos Allah a muszlimokat egy közösséggé tette, akik kölcsönösen segítik egymást: „A hívő férfiak és a hívő nők egymás pártfogói. Megparancsolják a helyénvalót és megtiltják az elvetendőt. Megtartják az imádkozást, és megadják az alamizsnát. Engedelmeskednek Allahnak és a Küldöttének. Velük szemben Allah könyörületet fog gyakorolni. Bizony, Allah Mindenható és Bölcs” (Korán 9:71)

Az iszlám előírja az alamizsnát, az önkéntes és engesztelő adományokat, amelyek által a szegények és elesettek szükségleteit biztosítani lehet. Sőt az iszlám megtiltotta a muszlimok számára, hogy úgy aludjanak el, hogy a szomszédjuk éhes.

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Nem hisz bennem az, aki jóllakva alszik el, miközben tudja hogy a mellette lakó szomszédja éhes”

Abu Szaid al-Khudri azt mondta: „Mialatt utaztunk a Prófétával (Allah dicsérje és üdvözítse) jött egy férfi a saját hátasállatán. Tekintetét jobbra majd balra fordította, mire Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Akinek van fölösleges hátasállata, az ajándékozza oda annak, akinek nincs hátasállata, és akinek van fölösleges tápláléka az ajándékozza oda annak, akinek nincs tápláléka” (Muszlim)

Ibn Omarra való hivatkozással jegyezték fel mondta: „A muszlim muszlimnak testvére, nem igazságtalan vele, s nem hagyja cserben. Aki eljár testvérének dolgában, annak Allah is eljár a dolgában, aki pedig valami csapást hárít el egy muszlimról, arról Allah is elhárít egy csapást a Feltámadás napjának csapásai közül. Aki elleplez egy muszlimot, azt Allah is elfogja leplezni a Feltámadás napján” (al-Bukhárí és Muszlim).

Allah küldötte azt mondta: „A hívők egymás iránti szeretetükben, könyörületességükben és együttérzésükben hasonlatosak az egész testhez, amelynek ha panaszkodik egy része, a többi testrész válaszol arra lázzal és virrasztással”

1. Az együttműködés a hittestvérekkel, akik nincsenek jelen

• A hívők közötti szeretet a hithez tartozik. • A szívünk tiszta legyen a testvéreink felé. • A muszlim embernek szent az élete és a becsülete. • Ha a muszlim testvérünk tanácsot kér tőlünk, akkor ne tagadjuk meg tőle. • Jó egészséget kívánunk neki, ha tüsszent, és elfogadjuk a meghívását. • Köszöntsük testvéreinket ha találkozunk velük. • Ha megbetegszik egyik testvérünk, akkor látogassuk. Ha elhalálozik, akkor kövessük a temetési menetét. • A muszlim testvérünk joga, hogy elnézőek legyünk vele. • A muszlim testvérünk joga, hogy megvédelmezzük, és elfedjük „szemérmét”. • Fohászkodjunk érte a távollétében.

A magasságos Allah azt mondta: „Ó ti akik hisztek! Féljétek Allahot az Őt megillető félelemmel, és ne haljatok meg csak úgy, hogy azok vagytok, akik alávetik magukat (Allahnak). Ragaszkodjatok Allah kötelékéhez (a Koránhoz) mindannyian, és ne szakadjatok szét (csoportokra)! És emlékezettek Allah jótéteményére, amiben részesített titeket: Amikor egymás ellenségei voltatok, majd összehangolta a szíveteket, és a jótéteménye révén testvérek lettetek. A Tűz gödrének a szélén voltatok, és Ő megmentett titeket attól. Ekképpen teszi Allah világossá nektek a jeleit, hátha [az igaz] útra leltek. Legyen belőletek egy olyan közösség, amely a jóra hív, felszólít a helyénvalóra, megtiltja az elvetendőt! Ők azok, akik boldogulnak. És ne legyetek olyanok, mint akik szétszakadtak (csoportokra), és összekülönböztek azután, hogy eljöttek hozzájuk a nyilvánvaló bizonyítékok! Azoknak hatalmas gyötrelem jár, azon a napon, amelyen [egyes] arcok fehérré válnak, és [más] arcok feketévé. Nos, ami azokat illeti, akiknek feketévé válik az arcuk [azoknak azt fogják mondani]: Vajon hitetlenné váltatok azután, hogy hívők voltatok? Ízleljétek hát a gyötrelmet, amiért hitetlenek lettetek! Ami azokat illeti, akiknek fehérré válik az arcuk, azok Allah könyörületében (a Paradicsomban) lesznek, örökké ott maradnak. Ezek Allah Jelei, melyeket az igazsággal recitálunk el neked (ó Mohamed). Allah nem akar igazságtalanságot a teremtményeknek” (Korán 3: 102-108)

Abdul-Fattah Munif, MME