2012. március 24. Mohamed Aldubai testvérünk Pénteki szónoklatának összefoglalójaAz iszlám a könyörületesség vallásaAllah könyörülete:

A magasságos Allah azt mondja a Koránban: „Add hírül a szolgáimnak (Ó Mohamed), hogy Én a Megbocsátó és a Könyörületes vagyok!” (Korán, 15:49) ; „Mondd: Ti szolgáim, akik önmagatok ellen vétkeztetek! Ne veszítsétek el a reményt Allah irgalmában! Allah minden bűnt megbocsát. Ő a Megbocsátó és a Könyörületes.” (Korán, 39:53)

Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Amikor Allah megteremtette a teremtményeket azt írta egy könyvbe, ami Nála van a Trón felett: Bizony a könyörületem felülmúlja a haragomat.” (al-Bukhári, Muszlim). Mohamed Próféta egy másik hadíszban azt mondta: „Allah könyörülete száz részből áll. Egy részt leküldött a dzsinnek, az emberek, az állatok és a csúszó-mászók közé, ami által ők szeretetteljesek és könyörületesek lesznek, és ez az, ami miatt a vadállat szereti a kicsinyeit. Kilencvenkilenc részt pedig hátrahagyott. Ezek által lesz könyörületes a szolgáival szemben a Feltámadás Napján” (al-Bukhári, Muszlim)

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Volt egyszer egy ember, aki úton volt, majd nagyon megszomjazott, azután talált egy kutat, lement abba és ivott, majd mikor kijutott a kútból, egy lihegő kutyával találta magát szembe, ami a port ette szomjúságában. Azt mondta a férfi: Ez a kutya olyan szomjas, mint amilyen én voltam. Erre lement a kútba, megtöltötte saruját vízzel, és megtartotta szájával, és megitatta a kutyát, Allah pedig megköszönte neki, és megbocsátott neki”. Azt kérdezték: Ó Allah küldötte! Vajon jár nekünk jutalom az állatok után is? Azt felelte: „Minden élő állat után jutalom jár” (al-Bukhárí és Muszlim). Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) így szólt: „Könyörülj azon aki a Földön van, megkönyörül rajtad Aki az égben van!” (at-Tabarání). Azt is mondta a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse): „Aki nem könyörül az embereken, azon Allah sem könyörül” (at-Tabarání)

Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) könyörülete

A magasságos Allah azt mondta Küldöttének (Allah dicsérje és üdvözítse): „És nem küldtünk el téged, csupán könyörületként a Teremtmények számára” (Korán 21:107)

Anaszra való hivatkozással jegyezték fel, miszerint azt mondta: Egyszer Allah küldöttével mentem – akin egy durva szélű köpönyeg volt – és utolérte egy beduin, és hatalmasat rántott a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) köpönyegén, ránéztem a Próféta vállára, amelyen nyomott hagyott a köpönyeg széle. Azt mondta a Prófétának: Ó Mohamed! Adj nekem Allah vagyonából, amely nálad van! Erre Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) mosolyogva odafordult, majd parancsot adott arra, hogy adjanak neki az adományokból. (al-Bukhárí és Muszlim).

At-Tufajl ibn Amr ad-Dauszí azt mondta Allah küldöttének (Allah dicsérje és üdvözítse): Bizony Dausz törzse engedetlen volt és ellenszegült, ezért fohászkodj Allahhoz ellenük. Erre Allah küldötte az imairány felé fordult, felemelte mindkét kezét, mire azt mondták az emberek: Biztosan elpusztulnak (a Dausz törzs tagja). Azonban Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Istenem vezesd az igaz útra Dausz törzsét, és hozd el őket; Istenem vezesd az igaz útra Dausz törzsét, és hozd el őket; Istenem vezesd az igaz útra Dausz törzsét, és hozd el őket!” (al-Bukhárí és Muszlim). Allah küldötte tartóztatta magát a hitetlenek átkozásától, annak ellenére hogy bezárták szívüket az előtt, amire hívta őket, és egyetlen gyalázó szóval sem illette őket. Abú Hurejra közölte, hogy azt mondták: Ó Allah küldötte fohászkodj a bálványimádók ellen! Azt mondta: „Én bizony nem küldettem el átkozónak, hanem könyörületességgel küldettem el” (Muszlim)

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) olyannyira könyörületes volt, hogy amikor imádkozott és meghallotta, hogy egy gyermek sír, megkönyörült a gyermeken, és ezért rövidre vette az imádkozást. Anasz ibn Málik-ra hivatkozva jegyezték fel, miszerint a Próféta azt mondta: „Van, hogy elkezdem az imádkozást, hosszúra akarván nyújtani azt, majd hallva egy gyermek sírását, lerövidítem az imádkozást, mivel tudom milyen mély szomorúságot okoz sírása az édesanyjának” (al-Bukhárí és Muszlim). Egy alkalommal, amikor egy haldokló gyermeket hoztak elé, Allah küldöttének pedig megeredtek a szemei. Azt kérdezték tőle: Mi lelt, Ó Allah küldötte? Azt mondta: „Ez a könyörület, amelyet a magasságos Allah szolgáinak szívébe helyezett, és Allah csupán azokon könyörül, akik könyörületesek” (al-Bukhárí és Muszlim).

A szülők iránti könyörület

„És elrendelte Urad, hogy ne szolgáljatok mást, csupán Őt és [bánjatok] jóságosan a szülőkkel! Ha pedig egyikőjük, vagy mindkettejük eléri nálad az idős kort, akkor ne mondd azt nekik, hogy pfuj, ne utasítsd el durván őket, és mondj nekik helyénvaló beszédet! És engedd alá számukra az alázatosság szárnyát a könyörületességből (fakadóan), és mondd: Uram, könyörülj rajtuk, miként ők gondoskodtak rólam kiskoromban!” (Korán 17: 23-24)

A házastársak iránti könyörület

A Korán a következőképpen mutatja be a házastársak közötti kapcsolatot: „És (Allah) jelei közé tartozik az, hogy magatokból feleségeket teremtett számotokra, hogy megnyugvást találjatok náluk, és közöttetek szeretetet és könyörületet helyezett el. Bizony ebben jelek vannak a gondolkodó nép számára.” (Korán 30: 21)

Azt, aki a legirgalmasabban bánik a nőkkel, a legjobb követőjének nevezte. A Próféta azt mondta: „Azok a legjobbak közületek, akik a legjobban bánnak asszonyaikkal”. A Próféta azt is mondta: „A hívők közül azok a legteljesebb hitűek, akik a legjobb erkölcsűek, a legjobbak közöttük pedig azok, akik a legjobbak asszonyaikhoz!”.

A gyermekek iránti könyörület

Anasz Ibn Málik azt mondta: „Nem láttam senkit sem, aki könyörületesebb lett volna a gyermekekhez, mint Allah küldötte. Ibráhímot (a Próféta gyermeke) Medina külvárosában szoptatták, és mikor Allah küldötte elment oda, mi is vele tartottunk, ő belépett a házba, felemelte magához megcsókolta, majd hazatért.” (Muszlim).

Egy beduin ment egyszer Allah küldöttéhez (Allah dicsérje és üdvözítse) és azt kérdezte tőle: Ti vajon megcsókoljátok gyermekeiteket? Mi nem szoktuk megcsókolni őket! Azt felelte a Próféta: „Mit tudok tenni, ha Allah kivette a könyörületet a szívedből?” (al-Bukhárí és Muszlim).

Abú Hurejra közölte, hogy Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) megcsókolta unokáját, Haszant egy alkalommal, mire al-Akra ibn Hábisz azt mondta: „Van tíz gyermekem, de sose csókoltam meg egyiket sem. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Aki nem könyörül, az nem lel könyörületre” (al-Bukhárí és Muszlim).

A Próféta nevelő szavaiból idézve: „Nincs közöttünk olyan, aki ne lenne könyörülettel a kisebb iránt, és aki ne ismerné a felnőttnek járó jogokat” (Ahmed és al-Hákim).

A Próféta azt mondta: „Akinek van három leánya, kiket elszállásol, és ellátja szükségüket, és könyörületesen bánik velük, annak minden bizonnyal jár a Paradicsom”. Ekkor azt kérdezte az egyik férfi a társaságból: „És két leány esetében, Ó Allah küldötte?” A Próféta azt felelte: „Két leány esetében is”

A közösség és a társadalom iránti könyörület

Az igaz muszlim nem korlátozza könyörületét családjára, gyermekeire, rokonaira és barátaira, hanem kiterjeszti azt az egész közösségre, sőt a társadalomra amelyben él. Mohamed Próféta azt mondta: „A Paradicsom emberei között van olyan ember, aki könyörületes, jószívű minden rokonával és minden muszlimmal.” (Muszlim)

Allah küldötte azt mondta: „A hívők egymás iránti szeretetükben, könyörületességükben és együttérzésükben hasonlatosak az egész testhez, amelynek ha panaszkodik egy része, a többi testrész válaszol arra lázzal és virrasztással”

A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Nem lesztek hívők addig, amíg nem könyörültök meg egymáson.” Azt mondták: Ó Allah küldötte, mindannyian könyörületesek vagyunk. Azt mondta: „Nem a társaitok iránti könyörületről van szó, hanem az emberek iránti könyörületről, az általános könyörületről” (at-Tabarání).

Abdul-Fattah Munif, MME