2012. március 2. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalójaSzónoklat a Pokol-tűz büntetéséről (Allah óvjon meg attól minket)A Pokol-tűz a mennyei Kerttel szemben a büntetés helye, amelyet Allah készített elő a hitetlenek és az igazságtalanok számára. Allah így szólt a Koránban: „Mondd: 'Azok a kárvallottak, akik elvesztegették önmagukat és családjukat a Feltámadás napján. Az a nyilvánvaló kárvallottság!'” (Korán 39: 15). „Urunk! Akit te a Tűzbe juttatsz, azt bizony megszégyeníted, és az igazságtalanoknak nem lesznek segítőik!” (Korán 3: 192);

Az iszlám világossá teszi, hogy mindenki felel saját tetteiért Allah előtt az Ítélet napján. Miután a magasságos Allah kinyilatkoztatta a következő áját: „És figyelmeztesd a legközelebbi nemzetségedet!” (Korán 26: 214), a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) összehívta a Kurajs törzset, majd amikor összegyűltek, általánosságban, és névre szólóan is [beszédet intézett hozzájuk], s azt mondta: „Ó, Abdu-Samsz gyermekei! Ó Kaab ibn Lu'ej gyermekei! Mentsétek meg magatokat a Tűztől! Ó Murra ibn Kaab gyermekei! Mentsétek meg magatokat a Tűztől! Ó, Abdu-Manáf gyermekei! Mentsétek meg magatokat a Tűztől! Ó Hásim gyermekei! Mentsétek meg magatokat a Tűztől! Ó Abdul-Muttalib gyermekei! Mentsétek meg magatokat a Tűztől! Ó Fátima! Mentsd meg magadat a Tűztől! Én bizony nem rendelkezem azzal, hogy megvédjelek titeket Allahtól! Ám rokoni kapcsolat fűz hozzátok, ezért ápolni fogom azt” (Muszlim)

„És amikor megfúvatik a kürt, nem lesz közöttük azon a napon vérrokonság és nem fogják egymást kérdezgetni. Akinek nehéznek találtatnak mérendői, ők azok akik boldogulnak, és akiknek könnyűnek találtatnak a mérendői, ők azok akik elvesztették magukat, örökké a Gyehennában maradnak. Megperzseli arcukat a Tűz, és vicsorítani fognak ott” (Korán 23:101-104) „S amikor eljön a rettenetes kiáltás! Azon a napon, amikor az ember elmenekül fivérétől, és anyjától és apjától, és feleségétől és gyermekeitől - közülük minden embernek – azon a napon – meglesz az ügye, ami lefoglalja. Azon a napon lesznek ragyogó arcok, nevetők és örvendezők, és azon a napon lesznek arcok, amelyeket por borít, és sötétség takar. Azok a hitetlenek és a bűnösök. (Korán 80: 33-42)

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) féltette közösségét a túlvilági bűnhődéstől, ezért a következő hasonlattal élt: „Én és ti hasonlatosak vagyunk ahhoz a férfihez, aki tüzet gyújtott, a szöcskék és lepkék pedig elkezdtek beleesni, miközben [a férfi] elhessegeti őket attól. Én a derekatoknál fogva próbállak visszatartani benneteket a Pokol tüzétől, miközben ti belegázoltok.” (Muszlim).

A Pokol-tűz büntetésének leírása a Koránban és a Szunnában:

A Pokol-tüzének gyötrelme szörnyű és rettenetes, de ugyanakkor igazságos büntetés azoknak, akik hitetlenek és képmutatók voltak. Allah így szólt a Koránban: „És előhozzák azon a napon a Gyehennát, azon a napon emlékezni fog az ember. Ám mit használ neki a megemlékezés? Azt mondja: „Bárcsak előreküldtem volna valami jót [túlvilági] életem számára!” (Korán 89: 23-24). Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Előhozzák a Gyehennát, amelynek hetvenezer gyeplője lesz, és minden gyeplőnél hetvenezer angyal lesz, akik húzni fogják” (Muszlim, al-Tirmidzi)

„És akik tagadják Urukat, azoknak a Gyehenna gyötrelmében lesz részük, milyen nyomorúságos végzet! Amikor belevetik őket, hallják szörnyű kiáltását, miközben forr, és majdnem szétszakad a dühtől. Valahányszor belevetnek egy csoportot, megkérdezik tőlük az őrzői: 'Vajon nem jött hozzátok intő?' Azt mondják: 'Dehogynem! Bizony, jött hozzánk intő, de meghazudtoltuk és azt mondtuk: 'Nem bocsátott le Allah semmit. Ti csupán nagy tévelygésben vagytok!' És ők azt mondják: 'Ha mi hallgattunk volna [az intésre], vagy éltünk volna az eszünkkel, nem lennénk a Lángoló [tűz] lakói között'. És beismerik a vétküket. Ám el innen a Lángoló [tűz] lakóival!” (Korán 67: 6-11)

A túlvilágon a Pokol lakói sosem halnak meg: „Emlékeztess hát, amikor hasznos az emlékeztetés! Hallgatni fog az emlékeztetésre, aki istenfélő. Ám elkerüli az, aki a legnyomorultabb, aki a leghatalmasabb Tűzbe fog bekerülni, és nem fog ott sem meghalni, sem pedig élni” (Korán 87: 9-13) „Ám azok, akik hitetlenek, nekik a Gyehenna tüze jut. Nem lesznek arra ítélve, hogy meghaljanak, se nem lesz csökkentve annak büntetése. Ekképpen jutalmazunk minden hitetlent.” (Korán 35: 36). „Bizony azokat, akik megtagadták a jeleinket, a Pokol tűzében fogjuk égetni. Ahányszor megérik (megsül) a bőrük, új bőrre cseréljük azt nekik, hogy megízleljék a gyötrelmet” (Korán 4: 56) „Hagyj hát engem azokkal, akik hazugságnak tartják [a küldetésedet], kik bőségben élnek s adj nékik rövid haladékot! Bizony, béklyók és fellángoló tűz van nálunk, s olyan eledel, ami a torkon akad és fájdalmas büntetés” (Korán 73: 11-13) „Felettük [tűz]felhők lesznek és alattuk is [tűz]felhők lesznek. Ezzel kelt félelmet Allah az Ő szolgáiban. Szolgáim! Legyetek istenfélők!” (Korán 39: 16)

A hatalmas hőség, a kínzó forróság és a torkon akadó étel miatt a Pokol lakói esőre vágynak és megszomjaznak: „S mondd: "Az igazság az Uratoktól (jön). S ki akar, hát higgyen, s ki akar, hát tagadjon. Lám! Mi előkészítettük az igazságtalanoknak a Pokol tűzét, minek lángja körülöleli őket. S ha záporra vágynak, hát olyan víz záporoztatik rájuk, mint a megolvadt ólom, mely süti az arcokat. Nyomorúságos ital, s végzetes nyugvóhely” (Korán 18: 29); „... és minden megátalkodott hatalmaskodó kudarcot fog vallani. Keresi őt a Gyehenna, és gennyes vízzel fogják itatni. Kortyolgatja, ám alig-alig tudja azt lenyelni. Minden helyről a halál jön feléje, ám ő nem hal meg. És szörnyű büntetés van mögötte” (Korán 14: 15-17)

A muszlimok közösségében vannak, akik hanyagok az imádkozásuk terén. Vigyázzunk nehogy azok közé tartozzunk, akiket a Paradicsom lakói kérdeznek majd a Feltámadás napján: „’Mi hozott benneteket a Pokolba?’ Ők azt mondják: ’Nem tartoztunk az imádkozók közé, és nem adtunk enni a szegénynek, és együtt fecsegtünk a fecsegőkkel, s hazugságnak tartottuk az Ítélet Napját, amíg el nem jött hozzánk a bizonyosság.’” (Korán, 74 :38-48); „Jaj az imádkozóknak, akik hanyagok az imádkozásukban, akik a látszatért cselekednek, és megakadályozzák a segítségnyújtást” (Korán 107:4-7)

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Egy férfit úgy fognak a Pokol-tüzébe vetni, hogy kifordulnak a belei, és körbe fog velük járni, akár a szamár a malomkő körül. A Pokol lakói körül állják majd, és azt kérdezik: Mi történt veled? Nem te parancsoltad meg nekünk a jót és tiltottad meg a rosszat? Erre az ember így válaszol: Jóra intettelek titeket, de én magam nem tettem meg azt, és megtiltottam nektek a rosszat, miközben én megtettem azt” (Muszlim)

Abdul-Fattah Munif, MME