2013. augusztus 9. - Pénteki szónoklat Abdulghani Testvérünk szónoklatának összefoglalója

Intelmek a Ramadánt követő időszakra vonatkozóan

A mindenható Allah számos áját nyilatkoztatott ki küldöttének, Mohamednek (Allah dicsérje és üdvözítse) rangjáról. Allah így szólt: „És ha segítitek egymást ellene (a Próféta ellen), hát bizony Allah az Ő gyámolítója, és Gábriel is, és a jóravaló hívők, és az angyalok is azután” (Korán 66: 4) A jóravaló hívők manapság azzal támogatják a Prófétát (Allah dicsérje és üdvözítse) hogy hűen követi tanításait, és megfogadják tanácsait. Miközben elbúcsúztunk Ramadán hónaptól, és egy jelentős istenszolgálattól, amelynek elvégzése a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) szeretetének jele és jóravaló hívőre vall. Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta Muád ibn Dzsebelnek: „Ne felejtsd el azt mondani minden imádkozást követően: 'Ó, Allah! Segíts nekem abban, hogy megemlékezzek Rólad, hálát adjak Neked, és hogy jól szolgáljalak!” (Ahmad) Ebben a hadíszban láthatjuk, hogy az imádkozást követően nem szabad megfeledkeznünk el az Allah iránti hála kinyilvánításáról, és a helyes istenszolgálat folytatásáról.

Az első intelem: Az látja hasznát Ramadán hónap böjtölésének, aki a böjthónapban elnyeri Allah megbocsátását. Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) mondta: „Aki végigböjtöli Ramadánt hitből fakadóan, és Allah jutalmára számítva, annak meg lesz bocsátva minden korábbi bűne”; Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Aki éjjelét imádkozva tölti Ramadánban hitből fakadóan, és Allah jutalmára számítva, annak meg lesz bocsátva minden korábbi bűne”; Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt is mondta: „Aki imádkozva tölti az Elrendelés éjszakáját hittől hajtva és Allah jutalmát várva, Allah megbocsátja neki az addig elkövetett bűneit”. Ibn Radzsab azt mondta: Amennyiben Allah elfogadja tőled Ramadán hónap böjtölését, megajándékoz téged az Elrendelés éjszakájának ajándékával. Az részesülhet az Elrendelés éjszakájából és annak jutalmából, aki őszinte odaadással, és a jó modor megtartásával böjtölt. A legnagyobb vesztes az, aki felett úgy telik el a Ramadán, hogy Allah nem bocsátotta meg a vétkeit. Ha valakinek a bűnei Ramadánban nem kerülnek megbocsátásra, a könyörület és a megbocsátás hónapjában, akkor vajon mikor lesznek megbocsátva? Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Nagy veszteség érte azt az embert, aki bár elérte Ramadánt, mégsem bocsáttatott meg neki”. Az imádkozás, a böjt mind-mind mérőeszköz, amelyet tele kell tölteni, ahogyan a kereskedőnek is meg kell töltenie a mérőedényt, és nem rövidíthetik meg a vevőt, hiszen a Korán elítéli a kereskedelem során elkövetett csalás minden fajtáját: „Jaj a hamisan mérőknek, akik, ha másokkal méretnek maguknak, teljes mértéket kérnek, ám, ha ők szabnak mértéket vagy mérnek, akkor károsítanak. Nem gondolnak-e ők arra, hogy föltámadnak egy hatalmas napra, akkor, amikor az emberek a teremtmények Ura előtt állnak?” (Korán 83: 1-6)

Második intelem: Forduljunk Allah felé bűnbánattal, és kérjük a megbocsátását, amennyiben voltak mulasztásaink és hibáink Ramadán alatt. A Böjt megszakításának adománya (zakát al-fitr) kifejezetten az efféle mulasztások kiengesztelésére lett elrendelve. Ibn Abbász azt mondta: „Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) kötelezővé tette a böjtmegtörés adományát, tisztulásként a böjtölő számára az oktalan és illetlen beszéd alól, és a szegények élelmezéseként” (Abu Dáúd).

Harmadik intelem: Véget értek a ramadáni cselekedetek, a böjt, az imádkozva virrasztás, a böjtmegtörés adományának kiadása, a böjtölők etetése és a Korán végigolvasása. A kérdés azonban az, hogy vajon elfogadásra kerültek-e, vagy sem. Tudnunk kell, hogy ami jót tettünk Ramadán hónapban, csakis akkor kerül elfogadásra, ha istenfélők vagyunk: Allah azt mondta a Koránban: „Allah bizony az istenfélőktől fogadja el [a jótetteket]” (Korán 5: 27)

Negyedik intelem: Ramadán után is folytatnunk kell a jótetteket és az istenszolgálatokat, hiszen bár véget ért a böjthónap, de az istenszolgálatok ezzel nem érnek véget. A Mindenható Allah ugyanis nem csak a Ramadán Ura, hanem minden hónap Ura. A muszlim ember minden időben imádja Allahot, aki azt mondta a Koránban: „Szolgáld Uradat, míg el nem jő a bizonyosság”. (Korán 13: 99) Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Aki végigböjtöli a Ramadánt, azután megtoldja hat nappal Savválból, az olyan, mint aki az egész évet végigböjtölné” (al-Bukhári, Muszlim).

Ötödik intelem: Nem szabad, hogy a jó cselekedetek elkápráztassák és önteltté tegyék a muszlim embert, hiszen kizárólag a mindenható Allah akaratából és az Ő áldása által sikerülhet véghez vinnie egy jótettet. Allah azt mondja a Koránban: „És ne adakozz úgy, hogy nagyra tartod (azt amit adtál)” (Korán 74: 6), vagyis óvakodjon az ember attól, hogy soknak gondolja a jótetteit, mert megtörténhet, hogy Allahnál a Feltámadás napján keveset fog érni, és jelentéktelenné lesz.

Hatodik intelem: Az istenszolgálat és az engedelmesség folytonossága a jó végzet egyik oka. A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Ha Allah jót akar tenni egy szolgával, akkor felhasználja őt”. Megkérdezték: Hogyan használja fel? Azt felelte: „Jó tettre segíti őt halála előtt” (Ahmad) Abdul-Fattah Munif, MME