Az imádkozás

Minden lélek a maga tettének záloga, kivéve a jobb kéz felőlieket. Ők kertekben kérdezgetik majd egymást a bűnösökről. „Mi hozott benneteket a Pokolba?” Ők azt mondják: „Nem tartoztunk az imádkozók közé, és nem adtunk enni a szegénynek, és együtt fecsegtünk a fecsegőkkel, s hazugságnak tartottuk az Ítélet Napját, amíg el nem jött hozzánk a bizonyosság. (Korán 74:38-48)
„Az első, ami számon kérhető az Ítélet Napján, az az imádkozás. Ha jó, akkor az összes cselekedet jó lesz, ha viszont rossz, akkor az összes cselekedet rossz lesz.” – mondta Mohamed Próféta (at-Tabaráni).

Az ima minden muszlimnak kötelező, nőnek és férfinak egyaránt, aki:
– Épeszű és értelmes.
– Pubertás korát elérte. A szülőknek azonban kötelező az imádkozásra szoktatni a gyermekeitek, azért, hogy felnőtt korukra hozzászokjanak. „Parancsoljátok meg gyermekeiteknek az imádkozást 7 éves korukra és verjétek meg érte (kérjétek tőlük számon) 10 éves korukra!” – mondta Mohamed Próféta (Ahmed, Abu Dávúd, al-Hákim).
– Nők esetében: nem menstruál, nem gyermekágyas. (Ezen körülmények között a nők fel vannak mentve az ima kötelezettsége alól.)

A napi öt ima ideje

A Magasztos Allah azt mondta: Az imádkozás meghatározott időkben megszabott előírás a hívőknek! (Korán 4:103) Erről a szahíh hadíszokban is olvashatunk Ibn Maszúdtól, aki azt mondta: „Megkérdeztem a Prófétától, hogy melyik cselekedet a legkiválóbb? Azt felelte: Az ima a maga idejében.”.

  1. Fadzsr – hajnali ima: hajnalhasadástól napfelkeltéig tart az ideje (2 rakából áll).
  2. Dohor – déli ima: az ideje akkor kezdődik, amikor a Nap elhagyja a zenitet és addig tart, amíg az árnyék hossza el nem éri az árnyékadó test hosszát (4 rakából áll).
  3. Aszr – délutáni ima: az árnyék hosszának az árnyékadó test hoszszával való megegyezésétől a napnyugta kezdetéig tart az ideje (4 rakából áll).
  4. Magrib – naplementi ima: a Nap teljes eltűnésétől (napnyugta befejeződése) a nyugati látóhatáron az alkonypír teljes eltűnéséig tart az ideje (3 rakából áll).
  5. Isa – esti ima: az előző ima végétől az éjszaka feléig (vagy hajnalhasadásig!) tart (4 rakából áll).

Megjegyzés:
– Az imákat ajánlott az idejük elején elkezdeni. Ibn Maszúd – Allah legyen elégedett vele – azt mondta: „Megkérdeztem a Prófétától,hogy melyik cselekedet a legkiválóbb? Azt felelte: Az ima a maga idejében.” (al-Bukhári, Muszlim).
– Ha valakinek sikerült egy rakát elvégeznie az aktuális imaidő kifutása (lejárta) előtt, az idejében elvégezte az imát.
– Aki egy imáról elalszik vagy elfeledkezik, akkor az lesz az ideje (akkor kell imádkoznia), amikor felébred vagy eszébe jut a mulasztás.

Az elmulasztott ima bepótlása:
Amint már írtuk, minden muszlimnak (nő vagy férfi) kötelező az imát elvégeznie. Ha ezt elmulasztja, bűnt követ el és köteles az imát pótolni. A muszlimnak mindenképp be kell pótolnia az elmulasztott imát tudása szerint és biztosnak kell lennie abban, hogy nincs több kihagyott imája. Az elmulasztott imát eredeti formájában kell elvégezni. Például ha az ima 3 rakából állt, akkor 3 rakát kell utólag imádkozni. Az elmulasztott és jelenlegi imák közötti sorrendet be kell tartani, tehát az első az elmulasztott ima, kivéve, ha másik imaidőben pótolju és attól tartunk, hogy elmegy az ideje az aktuális imának.

Időpontok, amikor nem szabad imádkozni:
A muszlimnak tilos szunna (önkéntes) imát végeznie a következő időkben:
– a hajnali ima után napkeltéig
– abban az időben, amikor a Nap éppen felkel, addig, amíg feljebb nem emelkedik
– amikor a Nap a zeniten áll (delel), addig, amíg túl nem halad azon, – a délutáni ima ideje végétől naplementéig
– amikor a Nap éppen lemegy, addig, amíg le nem tűnik.

Az ima feltételei

  1. Érvényes imaidő (lásd fentebb): az imát az ideje eljövetele előtt imádkozni érvénytelen, és ugyanígy érvénytelen utána is, kivéve, ha valaki elfelejti vagy átalussza azt.
  2. A két eseménytől való megtisztulás (a kicsi: a vizelet és a széklet; a nagyobb: a házasélet, a magömlés), és ez a wudut, és a ghuszlt foglalja magában. "Ti hívők! Ha az imádkozáshoz álltok föl, akkor mossátok meg [előtte] az orcátokat és a kezeteket könyökig, és simítsátok végig a fejeteket és a lábatokat a bokáig [mossátok meg]! Ha dzsunubok vagytok, akkor tisz- tálkodjatok meg!" (Korán 5:6)
  3. A teljes tisztaság az, ami az egész test tisztaságát, a viselt ruhák tisztaságát, és az ima helyének tisztaságát foglalja magában.
  4. A szemérem takarása, vagyis az öltözet az erkölcsi szabályoknak megfelelő legyen. A férfiaknak a testet fedni kell a köldöktől a térdig. Nőknek az egész testet fedni kell, kivéve: az arcot és a kezeket.
  5. A Kibla irányába fordulni: A muszlimok akárhol vannak, szívükkel és tekintetükkel a Kibla felé, a Mekkában lévő Kába felé fordulnak, nem kelet felé. A Próféta amikor felállt az imához mindig a Kába irányába fordult, szunna és fard imánál egyaránt s ugyanezt parancsolta meg nekünk is: „A wudut jól végezd el, fordulj Mekka felé és mondd: Allahu akbar!” (al-Bukhári, Muszlim).

Hogyan kell az imát elvégezni?

Az ima feltételeinek teljesítésével az imádkozó készen áll az imádkozásra, amelyet az alábbiak szerint végez ( a leírtak tartalmazzák a szunna szerinti cselekedeteket is, a szigorúan kötelező elemeket a végén soroljuk fel ):

A muszlim tisztelettel, hódolattal, alázatosan, arccal a Kába felé fordulva egyenesen áll, azzal a belső elhatározással, hogy elvégzi az imát. Mindkét kezét felemeli a fül vagy a váll magasságáig, mondván: Allahu akbar! (Allah a Leghatalmasabb!)

Ezután a jobb kezét a balra helyezve, a mellkasára teszi. Az imádkozó előre hajtja a fejét és a leborulás helyére szegezi a tekintetét. Utána elmondja az imanyitó fohász szavait:
– „Szubhánaka-llahumma va bi-hamdika va tabáraka-szmuka va taála dzsadduka va la iláha ghajruka.” (Magasztos vagy, ó, Allah! S az Irántad való hála által áldott a Te neved, s magasságos a Ha- talmad, nincs más isten Rajtad kívül.)

Majd elmondja a Korán nyitó szúráját, a Fátihát:
- „Biszmi-lláhi rahmani arrahim Alhamdu lilláhi rabbil álamín Ar- rahmani rahím Máliki javmid dín Ijjáká na abudu va ijjáká nász- táín Ihdiná sszirátal musztakím Szirátal-ládíná an amta alajhím Ghajril magdubi alajhím valad-dállín” Ámín.
(Allah, a Könyörületes és az Irgalmas nevében. Dicsőség Allahnak, a teremtmények Urának, a Könyörületesnek és az Irgalmasnak, Aki az Ítélet Napját uralja! Néked szolgálunk és Hozzád fordulunk segítségért. Vezess minket az egyenes úton, azoknak az útján, akik iránt kegyesnek mutatkoztál, s ne azokén, akiket haragvásod sújt, sem a tévelygőkén!)

A Fátiha után egy rövid szúrát vagy néhány áját mond el a Koránból, például 112. Szúra:
- „Kull huva Allahu ahad, Allahu asz-szamad, Lam jelid va lam júlad, Va lam jakun lahu kufuán áhad”.
(Mondd: „Ő Allah, az Egyedülvaló, Allah, az Örökkévaló! Nem nemzett és nem nemzetett. És senki nem fogható Hozzá.)

Ezután egy kis hallgatás után ismét felemeli a kezeit a fül vagy a váll magasságáig és Allahu akbar-t mond, majd meghajol. A meghajlást csípőből kell végezni úgy, hogy a hát egyenesen, vízszintes helyzetben legyen. Az imádkozó úgy teszi kezeit a térdeire, mintha megmarkolná őket, és szétnyitja ujjait, könyökeit távol tartja a törzsétől, majd így marad. Közben ezt mondja (háromszor): Szubhana rabbiel azim. (Dicsőség a hatalmas Uramnak.)

Majd felegyenesedve felemeli a kezeit a fül vagy a váll magasságáig, mondván: Szemia-allahu limen hamidah. (Allah hallja azokat, akik magasztalják Őt.) Rabbana va lakal hamd. (Istenünk, Tiéd a dicsőség és a hála.)

Ezután Allahu akbar-t mond és a földre borul. Erre a hét tagra kell borulni: a homlokra és az orra (ez egy), a térdekre (kettő), a kezekre (kettő), és a talppárnákra (kettő). (Az orr és a homlok egy tagnak számítanak.) A kéz ujjai a Kibla felé nézzenek, a kezek a leborulásban a vállal vagy a füllel legyenek egyvonalban, az alkarok legyenek távol a földtől, a könyökök pedig a törzstől, a térdek a földet érjék és a lábujjakat behajlítva, a lábfejeket felállítva, összezárt sarokkal kell leborulni, mialatt az imádkozó azt mondja (háromszor): „Szubhana rabbijal álá" ( Dicsőség a magasságos Uramnak.)

Felemelkedik ülő helyzetbe, mondván: Allahu akbar. Úgy ül, hogy a bal lábfejét maga alá fordítja és ráül, a jobb láb- fej viszont áll behajlított lábujjakkal. A jobb kéz a jobb tér- den és a bal kéz a bal térden. Rövid ideig ül, miközben a következő mondatot mondja (háromszor): Rabbi igfir li, igfir li! (Uram bocsáss meg nekem!)
Kis szünetet tart, majd ismét Allahu akbar-t mond és újra a földre borul. Ugyanazt a mondatot ismételgetve, mint az előző leborulásban. Ezzel az első rakát befejezte.

Allahu akbar-t mondván feláll a második rakához. Elkezdi a második rakát a Megnyitó szúrával (minden rakában kötelező a Fatiha olvasása) egy másik Korán részlettel, és megismétli mindazt, amit az első rakában csinált.

Befejezvén a második rakát, hasonló helyzetbe kell ülni, mint a két leborulás között és elmondani a Tasahud első részét:
At-tahijjátu lillahi va szalavátu va taj- jibátu. Asszalamu alejka ajjuhán-nabiju va rahmatul- láhi va barakátuh. Aszalam álejná va álá ibadil-lahisz szalihina. Ashadu alla ilaha illal-lah, va ashadu anna Mohamedan abduhu va raszuluh.
(Hálás köszöntések szálljanak Allahoz és (minden) imádság és (minden) jóság. Béke legyen veled, ó Próféta és Allah kegyelme és Allah áldásai. Béke legyen mindannyiunkkal és Allah igaz szolgáival . Tanúsítom, hogy nincs más (igaz) isten, csak Allah és tanúsítom, hogy Mohamed az Ő szolgája és küldötte.)
A Tasahud recitálása közben a jobb kezét ökölbe szorítja, a mutató- ujját kinyújtja a Kibla irányába és a hüvelyk ujját a középsőre helyezi, vagy kört formál a középső és hüvelyk ujjával.

Amennyiben az ima kettőnél több rakából áll, akkor csak a Tasahud első felét recitáljuk, majd felállunk, mindkét kezet felemeljük a fül vagy a váll magasságáig, mondván: Allahu akbar! (Allah a Leghatalmasabb!) és folytatjuk az imádkozást, de most már minden rakában csak a Fátihát kell elmondani, és nem kell Korán-részletet recitálni. Az utolsó raká után ülve maradunk és elmondjuk a Tasahudot végig. Úgy ajánlatos leülni, mint ahogy a második raká után leírtuk, ám ekkor – ha lehet – a jobb lábszár alá tesszük a bal lábfejet. A teljes Tasahud:
At-tahijjátu lillahi vasz-szalavátu vat-taj- jibátu. Asszalamu alejka ajjuhán-nabiju va rahmatul-lláhi va barakátuh. Aszala- mu álejná va álá ibadil-lahisz-szalihina. Ashadu alla ilaha illal-lah, va ashadu anna Mohamedan abduhu va raszuluh. Allahuma szalli álá Mohamed va álá áli Mohamed, kama szallajta álá Ibrahim va álá áli Ibrahim, va bárik álá Moha- med va álá áli Mohamed, kama bárekta álá Ibrahim va álá áli Ibrahim fi-lálámi- na, innaka hamindun madzsid.
(Hálás köszöntések szálljanak Allahhoz és (minden) imádság és (minden) jóság. Béke legyen veled, ó Próféta, és Allah kegyelme és Allah áldásai! Béke legyen mindannyiunkkal és Allah igaz szolgáival. Tanúsítom, hogy nincs más (igaz) isten, csak Allah, és tanúsítom, hogy Mohamed az Ő szolgája és küldötte. Ó, Allah! Küldd kegyelmedet Mohamedre és Mohamed családjára, úgy, ahogyan kegyelmedet adtad Ábrahámnak és Ábrahám családjának. És add áldásaidat Mohamedre és Mohamed családjára, úgy, ahogyan megáldottad Ábrahámot és Ábrahám családját ezen a földön és a túlvilágon. Valóban, Te vagy a Legdicsőbb és a Dicséretreméltó.)

Ezután jobbra fordítjuk a fejünket úgy, hogy lássuk a vállunkat, és azt mondjuk: Asszalamu alejkum va rahmatullah! (Allah békéje és kegyelme legyen veletek!) Majd balra fordítjuk a fejünket úgy, hogy lássuk a bal vállunkat és megismételjük az előbbi mondatot.
Ezzel az ima véget ért, akár önkéntes (szunna) imáról, akár kötelező (fard) imáról van szó.

Az ima kötelező (fard) elemei

Ha valaki az alábbiak közül akár csak egyet is kihagy bármelyik rakában, akkor az adott raká érvénytelen, ezért azt meg kell ismételni:

1. A szándék.
2. Az első takbír.
3. Állva kell imádkozni annak, aki tud.
4. Fátiha olvasása (minden rakában).
5. Meghajlás (ruku).
6. Felállás a meghajlásból.
7-8. Leborulás kétszer és a dzsulusz.
9. Utolsó ülés.
10. Köszönés (at-taszlim).
11. A nyugalom kötelessége minden egyes mozdulatnál.
12. Sorrend.